Skip to Content

Autorské požiadavky

Keďže hmatové modely sú založené na umeleckých origináloch, otázky ohľadne autorských práv v tejto súvislosti vznikajú zakaždým, keď je vytvorený nový model. Vzhľadom k tomu, že výrobné náklady na hmatové modely sú všeobecne pomerne vysoké, je potrebné byť v predstihu v zákonných požiadavkách týkajúcich sa autorských práv. V opačnom prípade vykonávajúcim múzeám hrozí platiť náhradu škody za porušenie autorských práv, čo vedie v najhoršom prípade k predčasnému ukončeniu projektu. Avšak porušenie autorských práv často nie je spôsobené zámerne, ale vznikne v dôsledku nedostatku príslušných právnych vedomostí.

Preto budeme poskytovať analýzu právneho rámca výroby a využitie hmatových modelov s dôrazom na požiadavky autorských práv: Je potrebné objasniť do akej miery využívanie hmatových modelov vyžaduje súhlas (možných) vlastníkov autorských práv a aký rozsah výroby a využívanie hmatových modelov je povolené bez predpokladov týkajúcich sa autorských práv. Originály, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, môžu byť použité (všeobecne) bez súhlasu, zatiaľ čo originály chránené autorským právom môžu byť použité len na základe súhlasu vlastníka autorských práv.

Na druhej strane nové vyrobené hmatové modely môžu byť chránené samotnými autorskými právami. To si však nevyžaduje, aby umelecký originál, ktorý slúžil ako model, bol (stále ešte je) chránený autorským zákonom. Avšak v tejto súvislosti vyvstáva otázka, kto je nositeľom autorských práv, majiteľ novovytvoreného hmatového modelu. Pokiaľ ide o výrobu hmatových modelov, osobitnú pozornosť treba venovať tomu, že predchádzajúci vývoj špeciálneho softvéru a programovanie počítačov a strojov sú kľúčovými bodmi v procese vývoja. Následné frézovanie alebo 3D tlač haptických modelov je treba chápať len ako realizáciu programu. V tejto súvislosti budeme analyzovať a objasňovať, čo je presne predmetom autorského práva v súvislosti s hmatovými modelmi a kto je vlastníkom príslušného autorského práva.